البیان

پیامبر اعظم صلّى‌الله‌علیه‌وآله: آن کس که خود را بر مسلمانان مقدم بدارد، در صورتى که مى‌داند در میان مردم کسى برتر از او وجود دارد، به خدا و رسولش و به مسلمانان خیانت کرده است.

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم- طلاب و روحانیون حوزه علمیه و فرزندان پسر

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم- طلاب و روحانیون حوزه علمیه و فرزندان پسر

باسمه تعالی

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم طلاب حوزه علمیه استان اصفهان

آذر ماه1398

با رتبه های برتر، جهت دریافت جوایز تماس گرفته خواهد شد

ریز نمرات شرکت کنندگان رشته حفظ 5 جزء  قرآن کریم(کد رشته 101)/طلاب

همراه

تجوید

35 امتیاز

وقف و ابتداء

15 امتیاز

صوت

20 امتیاز

لحن

30 امتیاز

حسن حفظ

100 امتیاز

جمع کل

200 امتیاز

رتبه

916…9052

27.5

15

16

26

100

184.5

اول

0917…7005

26.75

15

16.5

26.5

95.5

180.25

دوم

913…2368

23

15

14.5

25.5

97.5

175.5

سوم

913…6598

8.5

14.75

13

20

93.5

149.75

ش

913…4257

12.5

15

12

22

98

159.5

 

930…0202

11

12.5

13

22

76

134.5

 

937…7379

13.5

13.75

14

22

45

108.25

 

913…7041

15

13.75

14

22

98.5

163.25

 

913….7126

22.5

15

13

25

99.5

175

 

915…7648

15.5

13.5

13.5

21

86

149.5

ش

913…8399

19

14

13

20

76

142

 

ش937…9436

16.25

14.75

13

20

95.5

159.5

 

916…0977

8.5

12.25

14

21

86.5

142.25

 

913…2501

15.25

13.25

13

20

75

136.5

 

913…0803

9

14

10

15

65.5

113.5

 

937…7806

25.75

14

13

22

84.5

159.25

 

991…6963

24

14

13

25

91

167

 

937…1935

18.5

12.25

14

21

97.5

163.25

 

910.…5763

24.75

14.75

13

20

92.5

165

 

910...5515

22.75

14

14

24

96

170.75

 

0990…6654

10

12.75

13

21

74

170.75

 

0938…3515

16

15

14

22

95

162

 

 

ریز نمرات شرکت کنندگان رشتهحفظ 10جزء  قرآن کریم(کد رشته 102)/طلاب

همراه

تجوید

35 امتیاز

وقف و ابتداء

15 امتیاز

صوت

20 امتیاز

لحن

30 امتیاز

حسن حفظ

100 امتیاز

جمع کل

200 امتیاز

رتبه

913…1672

29.75

15

15/25

24

99

183

اول

936…4998

33.5

15

15/5

24

92/5

180/5

دوم

914…6580

32/25

15

15

22

96/25

180/5

دوم

0916…9630

31.25

15

14

21.75

95.5

177.5

سوم

913….6598

23

12

11

18/75

45/5

110/25

 

913…7484

27/25

15

14/5

21/5

94/5

172/75

 

913…2766

23/25

11/5

14/5

21/5

87

157/75

 

913…8557

25/25

15

13/75

20

95/5

169/5

 

913…1429

25/75

13/5

14/75

21

76/5

151/5

 

910…2432

28/75

15

15

22

93

173/75

 

913…8671

23

11

12

18/75

71/25

136

 

916….6654

22/5

12

13

19/5

38

105

 

914….2439

28/5

14/5

11/75

19/25

82/25

156/25

 

990….6087

20

13

11/5

17/25

97/5

159/25

 

913…2790

27/25

14/5

13/75

20

64

139/5

 

991…4923

260

14/5

15

22/5

85/75

136/75

 

939....2533

26/5

13

14

20/25

24/75

98/5

 

 

ریز نمرات شرکت کنندگان رشته حفظ 20 جزء  قرآن کریم(کد رشته 103)/طلاب

همراه

تجوید

35 امتیاز

وقف و ابتداء

15 امتیاز

صوت

20 امتیاز

لحن

30 امتیاز

حسن حفظ

100 امتیاز

جمع کل

200 امتیاز

رتبه

936....6022

31

15

15.5

24.5

97.25

183

اول

901….4074

30.25

13

15

23.5

98.5

180.25

دوم

913…7390

29

14.5

15

22.25

99

179.25

سوم

913…2411

31

15

15.5

23.75

93.75

179

 

939…3713

29.25

15

15

22

96.25

177.5

 

937…3023

31.5

14.5

15

23

88

172

 

0930…1449

31

15

14.5

22

85

167.5

 

922…1801

20

10

13.75

19.5

0

62.75

 

 
 

ریز نمرات شرکت کنندگان رشته حفظ کل  قرآن کریم(کد رشته104)/طلاب

همراه

تجوید

35 امتیاز

وقف و ابتداء

15 امتیاز

صوت

20 امتیاز

لحن

30 امتیاز

حسن حفظ

100 امتیاز

جمع کل

200 امتیاز

رتبه

913…2184

32.5

15

14.5

22.5

98

182.5

اول

913….2931

31.25

14.5

15.75

25

94.75

181.25

دوم

913….4525

30.75

14.5

16

25

91.75

178

سوم

913….7242

28.75

13.5

13.5

20

91

166.75

 

913…8894

30.25

14.5

13.75

20.5

87.75

166.75

 

 

27

15

14.25

22

86.75

165

 

930….5206

23.5

15

14.25

21.75

81

155.5

 

0935…4133

25.75

14

13.75

20.5

80.5

154.5

 

937…5913

31

14.5

13.5

19.5

52.75

131.75

 

922…3156

28.25

12.5

25/14

21

49

125

 

913….6683

24.5

13

14

21.25

30.75

103.5

 

 

ریز نمرات شرکت کنندگان رشته قرائت  قرآن کریم(کد رشته 105)/طلاب

همراه

تجوید

35 امتیاز

وقف و ابتداء

15 امتیاز

صوت

20 امتیاز

لحن

30 امتیاز

جمع کل

100 امتیاز

رتبه

913…4459

30.25

14

17.25

23

84.5

اول

913...8130

30

14

 

23.75

84.25

دوم

921…7371

28

14

16

23.25

81.25

سوم

919…4277

29

13

15

23

80

 

914….2071

29.75

13

15

20

77.75

 

916…2502

25.5

14

25/15

22.5

25/77

 

913…7629

28.5

14

13.5

18

74

 

913….1066

23.5

14

13

20

70.5

 

930…9312

22

14

13.25

18

67.25

 

930….7189

24.5

13

11.75

16.75

66

 

913….8997

25.5

7

12.25

19

63.75

 

 
 

ریز نمرات شرکت کنندگان رشته ترتیل قرآن کریم (کد رشته106)/طلاب

همراه

تجوید

35 امتیاز

وقف و ابتداء

15 امتیاز

صوت

20 امتیاز

لحن

30 امتیاز

جمع کل

100 امتیاز

رتبه

9138...2030

29/5

14

16/75

25/25

85/5

اول

916...2502

29/5

14

17

24/5

85

دوم

913...9586

29.75

14

16.25

24.75

84.75

سوم

990...9071

18

8

12/5

18

56/5

 

938...6821

22

11

13

22

68

 

913...5357

21

15

12/5

19/25

67/75

 

913...0234

30

15

15

22/5

82/5

 

913....8858

27

15

14/75

22/25

79

 

913...1964

28/75

14

16

24/25

83

 

913....0853

21/5

12

12/25

16

61/75

 

916....9970

26

15

13/25

23

77/25

 

902...1993

21

14

13

20/75

68/75

 

914....8518

27

13

12/25

20/75

73

 

913....5903

25

15

13

17/5

70/5

 

0913....5825

25/75

14/5

13/75

21/5

75/5

 

0913…8238

30

14

13.25

22.25

79/5

 

0913…7431

29

13

14.5

23.5

80

 

0990…7043

22.5

12

13.5

2.5

68/5

 

902...9731

18

8

12/5

18

56/5

 

916…1649

5/18

14

25/12

5/16

25/61

 

3341

30

14

16

24/25

25/84

 

902…6560

5/22

14

25/14

75/22

5/73

 

913…4923

5/24

14

25/12

5/20

25/71

 

910…7594

5/22

13

5/12

19

67

 

901….6477

25/27

14

25/13

5/19

74

 

938…2110

28

15

13

5/21

5/77

 

913….0189

23.5

14

12.5

18

68

 

0914…9064

26

15

12.75

21.75

75.5

 

 

ریز نمرات شرکت کنندگان رشته ترتیل قرآن کریم(کد رشته 215)/فرزندان طلاب پسر بالای 16 سال

همراه

تجوید

35 امتیاز

وقف و ابتداء

15 امتیاز

صوت

20 امتیاز

لحن

30 امتیاز

جمع کل

100 امتیاز

رتبه

913…9490

30.5

15

16

25/25

86.25

اول

0936…1333

30

14

15.25

25

84.25

دوم

913…3404

22

13

14.5

23

72.5

سوم

 

ریز نمرات شرکت کنندگان رشته حفظ 5 جزء  قرآن کریم(کدرشته212)/فرزندان طلاب پسر زیر 16 سال

همراه

تجوید

35 امتیاز

وقف و ابتداء

15 امتیاز

صوت

20 امتیاز

لحن

30 امتیاز

حسن حفظ

100 امتیاز

جمع کل

200 امتیاز

رتبه

913...8680

25.5

14.75

14

25

96

175.25

اول

913...4522

10

13.25

10

15

34.5

82.75

دوم

 

ریز نمرات شرکت کنندگان رشته حفظ یک جزء  قرآن کریم(کد رشته211)/فرزندان طلاب پسر زیر 16 سال

همراه

تجوید

35 امتیاز

وقف و ابتداء

15 امتیاز

صوت

20 امتیاز

لحن

30 امتیاز

حسن حفظ

100 امتیاز

جمع کل

200 امتیاز

رتبه

913…9215

20.5

14.25

13

24

92.5

164.25

اول

0913….6626

10

15

13

22

99.5

159.5

دوم

916…8652

15

13.5

13

20

96.5

158

سوم

913…5513

13

14.25

24

22

91

154.25

 

913…3087

0

14

13

20

89

136

 

 
 

ریز نمرات شرکت کنندگان رشته ترتیل قرآن کریم(کد رشته213)/ فرزندان طلاب پسر زیر 16 سال

همراه

تجوید

35 امتیاز

وقف و ابتداء

15 امتیاز

صوت

20 امتیاز

لحن

30 امتیاز

جمع کل

100 امتیاز

رتبه

990...1638

26.75

12.5

16

26

81.25

اول

913...9186

28

13.75

14

23

78.75

دوم

913....9186

23

13.5

15

24

75.5

سوم

913....2529

23.75

14.5

12

20

70.25

 

913....2529

20.5

13.75

12

20

66.25

 

913....6190

15.5

13.75

12

20

61.25

 

990....3856

23.5

14.5

14

22

74

 

913....8839

0

10

10

15

35

 

913....8839

0

0

10

15

25

 

913...5825

10.5

12.75

12

20

55.25

 

913....5825

9.5

13.5

12

20

55

 

913...1652

16.25

14.25

15

24

69.5

 


 

 

 

 
 
ارسال نظرات و دیدگاه های شما

توجه:

با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پرتال تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد.
• نظراتی که شامل سئوال شرعی یا نتایج مسابقات باشد منتشر نخواهد شد. ( از فرم تماس با ما استفاده فرمایید)
• نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.
• متن نظر شما می بایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.