البیان

پیامبر اعظم صلّى‌الله‌علیه‌وآله: آن کس که خود را بر مسلمانان مقدم بدارد، در صورتى که مى‌داند در میان مردم کسى برتر از او وجود دارد، به خدا و رسولش و به مسلمانان خیانت کرده است.

نتایج یازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم خانواده طلاب حوزه علمیه استان اصفهان

باسمه تعالی

نتایج یازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم خانواده طلاب حوزه علمیه استان اصفهان

بهمن ماه۱۳۹۷

با رتبه های برتر تا یک ماه آینده ، جهت دریافت جوایز تماس گرفته خواهد شد

 

رتبه های برتر

کد رشته

رشته

رتبه

نام و نام خانوادگی

شماره همراه

209

حفظ یک جزء آزاد

پسران

اول

محمد حسین پور وحدت

0937-3023

دوم

سید حسن موسوی

0905-7987

سوم

علی صفری

0913-0238

210

ترتیل از پنج جزء دوم قرآن

پسران

اول

سید علی فیروزه

913-3869

دوم

محمدمهدی هاشمیان

913-1652

سوم

یوسف اکبری

0913-6190

211

حفظ یک جزء آزاد

دختران

اول

سرکار خانم اقانوری

914-5964

دوم

سرکار خانم گوهری فر

913-2372

سوم

سرکار خانم نادری

913-8574

212

ترتیل از پنج جزء دوم قرآن

دختران

اول

سرکار خانم موسوی

930-0812

دوم

سرکار خانم حاجی عبدالرحمانی

913-6019

سوم

سرکار خانم فقیهی

0913-92606

213

حفظ 10 جزء اول قرآن

خواهران

اول

سرکار خانم حسینی

990-7694

دوم

سرکار خانم شکرانی

913-3580

سوم

سرکار خانم حسینی

914-8596

214

حفظ 20 جزء اول قرآن

خواهران

اول

سرکار خانم پوروحدت

937-7944

دوم

سرکار خانم قربانیان

913-6019

سوم

سرکار خانم علی نجیمی کتایونچه

913-3513

215

ترتیل قرآن

خواهران

 

اول

سرکار خانم قاسمی

913-5815

دوم

سرکار خانم باقری

913-4758

سوم

سرکار خانم مهرعلیان گورتانی

913-51824

 

نتایج شرکت کنندگان مسابقات قرآن خانواده طلاب

نام

نام خانوادگی

شماره تلفن همراه

رشته خود را انتخاب نمایید

امتیاز

محمد حسین

اقانوری

914-5964

209-حفظ یک جزء آزاد قرآن (پسران زیر 16 سال)

174/5

محمد حسین

پوروحدت

937-3023

209-حفظ یک جزء آزاد قرآن (پسران زیر 16 سال)

186

مهدی رضا

حسن زاده

913-4703

209-حفظ یک جزء آزاد قرآن (پسران زیر 16 سال)

171/5

سید محمد حسین

حسینی قورتانی

913-4522

209-حفظ یک جزء آزاد قرآن (پسران زیر 16 سال)

172/25

سید رضا

حکمت منش

913-4366

209-حفظ یک جزء آزاد قرآن (پسران زیر 16 سال)

164/5

علی

روحی

919-9089

209-حفظ یک جزء آزاد قرآن (پسران زیر 16 سال)

181

ابوالفضل

سلیمانی

910-3100

209-حفظ یک جزء آزاد قرآن (پسران زیر 16 سال)

144/75

علی

صفری

913-8238

209-حفظ یک جزء آزاد قرآن (پسران زیر 16 سال)

182

مهدی

فیاضی

913-4588

209-حفظ یک جزء آزاد قرآن (پسران زیر 16 سال)

177/5

حسین علی

کریمی

913-3359

209-حفظ یک جزء آزاد قرآن (پسران زیر 16 سال)

169/5

سید‌حسن

موسوی

905-7987

209-حفظ یک جزء آزاد قرآن (پسران زیر 16 سال)

183/25

محمدصادق

نوروزی قفری

913-6626

209-حفظ یک جزء آزاد قرآن (پسران زیر 16 سال)

174/25

سید علی

فیروزه

913-3869

210-ترتیل از 5 جزء دوم (پسران زیر 16 سال)

85

محمدمهدی

هاشمیان

913-1652

210-ترتیل از 5 جزء دوم (پسران زیر 16 سال)

77

یوسف

اکبری

913-6190

210-ترتیل از 5 جزء دوم (پسران زیر 16 سال)

76/25

سید‌علی

موسوی

905-9733

210-ترتیل از 5 جزء دوم (پسران زیر 16 سال)

70/75

سرکار خانم

اقانوری

914-5964

211-حفظ یک جزء آزاد قرآن (دختران زیر 16 سال)

176/25

سرکار خانم

جعفری

913-1184

211-حفظ یک جزء آزاد قرآن (دختران زیر 16 سال)

158/5

سرکار خانم

حاجی هادیان

935-3051

211-حفظ یک جزء آزاد قرآن (دختران زیر 16 سال)

113

سرکار خانم

حسینی

990-4297

211-حفظ یک جزء آزاد قرآن (دختران زیر 16 سال)

103

سرکار خانم

صافی اصفهانی

913-5640

211-حفظ یک جزء آزاد قرآن (دختران زیر 16 سال)

160/25

سرکار خانم

عابدی

990-3564

211-حفظ یک جزء آزاد قرآن (دختران زیر 16 سال)

163/62

سرکار خانم

موسوی

913-9156

211-حفظ یک جزء آزاد قرآن (دختران زیر 16 سال)

157/37

سرکار خانم

خوشنویس زاده

913-9588

211-حفظ یک جزء آزاد قرآن (دختران زیر 16 سال)

153

سرکار خانم

ملا کاظمی

912-6053

211-حفظ یک جزء آزاد قرآن (دختران زیر 16 سال)

137/5

سرکار خانم

خسرویان

913-2457

211-حفظ یک جزء آزاد قرآن (دختران زیر 16 سال)

95

سرکار خانم

گوهری فر

913-2372

211-حفظ یک جزء آزاد قرآن (دختران زیر 16 سال)

171/75

سرکار خانم

موسوی

913-4474

211-حفظ یک جزء آزاد قرآن (دختران زیر 16 سال)

140/75

سرکار خانم

نادری

913-8574

211-حفظ یک جزء آزاد قرآن (دختران زیر 16 سال)

165

سرکار خانم

حاجی عبدالرحمانی

913-6019

212-ترتیل از 5 جزء دوم (دختران زیر 16 سال)

71

سرکار خانم

صالحی

913-1419

212-ترتیل از 5 جزء دوم (دختران زیر 16 سال)

46/5

سرکار خانم

موسوی

93-0812

212-ترتیل از 5 جزء دوم (دختران زیر 16 سال)

80/75

سرکار خانم

معتمدی

913-2184

212-ترتیل از 5 جزء دوم (دختران زیر 16 سال)

68/5

سرکار خانم

میرلوحی یزدآبادی

938-2110

212-ترتیل از 5 جزء دوم (دختران زیر 16 سال)

54/75

سرکار خانم

فقیهی

913-2606

212-ترتیل از 5 جزء دوم (دختران زیر 16 سال)

68/75

سرکار خانم

ابراهیمی

910-3100

213-حفظ 10 جزء اول قرآن کریم

150/5

سرکار خانم

آقایی

935-7002

213-حفظ 10 جزء اول قرآن کریم

162/25

سرکار خانم

حسام

913-4366

213-حفظ 10 جزء اول قرآن کریم

156/5

سرکار خانم

حسن اجیلی

939-7561

213-حفظ 10 جزء اول قرآن کریم

160/75

سرکار خانم

حسینی

914-8596

213-حفظ 10 جزء اول قرآن کریم

166/25

سرکار خانم

حسینی

990-7694

213-حفظ 10 جزء اول قرآن کریم

172/5

سرکار خانم

حیدری ماربینی

913-5412

213-حفظ 10 جزء اول قرآن کریم

157/75

سرکار خانم

حیدری ماربینی

913-5387

213-حفظ 10 جزء اول قرآن کریم

154/75

سرکار خانم

روحانی

913-0471

213-حفظ 10 جزء اول قرآن کریم

163/5

سرکار خانم

شکرانی

913-3580

213-حفظ 10 جزء اول قرآن کریم

168

سرکار خانم

فقیهی

913-2606

213-حفظ 10 جزء اول قرآن کریم

163/25

سرکار خانم

قائدی

913-1303

213-حفظ 10 جزء اول قرآن کریم

154

سرکار خانم

مجلسی

933-9152

213-حفظ 10 جزء اول قرآن کریم

137

سرکار خانم

محبی

913-2457

213-حفظ 10 جزء اول قرآن کریم

163/25

سرکار خانم

محمدی

913-1381

213-حفظ 10 جزء اول قرآن کریم

163/25

سرکار خانم

مرادیان

913-9350

213-حفظ 10 جزء اول قرآن کریم

159/37

سرکار خانم

مسئله گو

913-5823

213-حفظ 10 جزء اول قرآن کریم

165/87

سرکار خانم

ملکی

913-4983

213-حفظ 10 جزء اول قرآن کریم

150/25

سرکار خانم

آقایی

913-1652

214-حفظ 20 جزء اول قرآن کریم

170

سرکار خانم

پوروحدت

937-7944

214-حفظ 20 جزء اول قرآن کریم

177/5

سرکار خانم

حسینی وردنجانی

936-1723

214-حفظ 20 جزء اول قرآن کریم

137/25

سرکار خانم

صابری

913-8680

214-حفظ 20 جزء اول قرآن کریم

171/75

سرکار خانم

علی نجیمی کتایونچه

913-3513

214-حفظ 20 جزء اول قرآن کریم

173/62

سرکار خانم

قربانیان

913-6019

214-حفظ 20 جزء اول قرآن کریم

174/75

سرکار خانم

کتیرایی

913-3394

214-حفظ 20 جزء اول قرآن کریم

172/25

سرکار خانم

مهدوی

913-6422

214-حفظ 20 جزء اول قرآن کریم

168/62

سرکار خانم

صادقانی

913-5725

214-حفظ 20 جزء اول قرآن کریم

167/62

سرکار خانم

حبیب الهی

913-1438

215-ترتیل

80/75

سرکار خانم

حسینی

919-5610

215-ترتیل

67/5

سرکار خانم

شریفیان

914-0887

215-ترتیل

66

سرکار خانم

طالبی

913-5915

215-ترتیل

58/25

سرکار خانم

فیاضی

991-9455

215-ترتیل

62/75

سرکار خانم

قاسمی

913-5815

215-ترتیل

86/75

سرکار خانم

گوهری فر

916-1832

215-ترتیل

72/25

سرکار خانم

گوهری فر

916-1832

215-ترتیل

78

سرکار خانم

محبی

913-2162

215-ترتیل

52/5

سرکار خانم

محمدامینی

913-1419

215-ترتیل

63/75

سرکار خانم

مدرس

990-4297

215-ترتیل

54/25

سرکار خانم

منتظری

938-5351

215-ترتیل

55/25

سرکار خانم

باقری

913-4758

215-ترتیل

84/25

سرکار خانم

مهرعلیان گورتانی

913-1824

215-ترتیل

83/25

سرکار خانم

حقانی زاده

913-8136

215-ترتیل

81/75

سرکار خانم

نسب موسوی

913-6422

215-ترتیل

53/5

 

ارسال نظرات و دیدگاه های شما

توجه:

با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پرتال تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد.
• نظراتی که شامل سئوال شرعی یا نتایج مسابقات باشد منتشر نخواهد شد. ( از فرم تماس با ما استفاده فرمایید)
• نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.
• متن نظر شما می بایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.